Regulamin Sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz warunki zawierania umów sprzedaży między Klientem a właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://bajzelcollective.com (zwanego dalej: Sklepem internetowym lub Sklepem)

2. Właścicielem Sklepu internetowego jest BAJZEL.COLLECTIVE Agnieszka Glapiak, ul. Mórkowska 46, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6972302217, REGON: 520496263.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów – Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
Definicje

1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
b) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BAJZEL.COLLECTIVE Agnieszka Glapiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6972302217, REGON: 520496263.
c) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.
e) Konsument – Przedsiębiorca – klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
f) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
g) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
i) Konto – konto klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
j) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
k) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
l) Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
m) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, w sposób niezakłócony niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką
internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies

§ 4
Zakładanie konta

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email.

2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient powinien przechowywać w poufności ustanowione podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bajzel.collective@gmail.com lub pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 5
Zamówienia

1. Składanie zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest przez rejestrację Konta lub jako gość.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

3. Zamówienie jest złożone w chwili otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub jego anulowania w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub w innych uzasadnionych przypadkach, takich jak np. brak dostępności Produktu.

§ 6
Ceny, płatności i dostawa

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych lub euro i są cenami brutto, tzn. zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. Klient może skorzystać spośród dostępnych form płatności podanych w Sklepie internetowym, takich jak m.in.:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
b) Płatności elektroniczne;
c) Płatność kartą płatniczą;
z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej

d) Płatność kartą płatniczą;

e) Odroczona forma płatności.

3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) paczkomaty inpost;
b) przesyłka kurierska;

4. Koszt dostawy zostanie podany Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w momencie wyboru rodzaju przesyłki.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione Produkty były dostarczone Klientowi w jak najkrótszym czasie, jednak czas dostawy dla poszczególnych Produktów różni się. Informacje o szacowanym czasie dostawy znajdują się na kartach poszczególnych Produktów na stronach Sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega, że podany na czas dostawy jest czasem szacowanym i może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Ponadto w przypadku wzmożonego ruchu w Sklepie internetowym, np. ze względu na okres świąteczny, czas realizacji Zamówień może ulec wydłużeniu.

6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz form płatności.

8. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta w terminie lub podania nieprawidłowych danych adresowych, na skutek, których przesyłka wróci do Sklepu, Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia zamówionych przez Klienta Produktów. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail bajzel.collective@gmail.com celem ustalenia ponownej wysyłki Produktów, z zastrzeżeniem, że Klient będzie zobowiązany do ponownego opłacenia wybranego przez siebie rodzaju przesyłki.

§ 7
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 powyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu o jakim mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail bajzel.collective@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient może sporządzić samodzielnie lub skorzystać gotowego formularza zwrotu/reklamacji, którego wzór dostępny jest na stronach Sklepu internetowego. Każdorazowo oświadczenie powinno zawierać dane identyfikacyjne Klienta, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 lit. c) Regulaminu.

4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą;
b) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że koszty dostarczenia Produktów Sprzedawca zwraca koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta / Konsumenta – Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę;
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta / Konsumenta – Przedsiębiorcę użyte przy dokonywaniu pierwotnej transakcji, chyba że byłoby to niemożliwe lub Konsument / Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem;
e) Konsument / Konsument – Przedsiębiorca zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument / Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
f) Konsument / Konsument – Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
g) Konsument / Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
h) Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy sprzedaży dotyczącej:
• sprzedaży towarów spersonalizowanych, wykonanych na zamówienie. Oznacza to, ze sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie Konsumenta / Konsumenta – Przedsiębiorcy;
• świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy.

§ 8
Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe i Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument, oraz Konsument – Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres e-mail bajzel.collective@gmail.com. Reklamację Klient może sporządzić samodzielnie lub skorzystać gotowego formularza zwrotu/reklamacji, którego wzór dostępny jest na stronach Sklepu internetowego.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktów, numer Zamówienia, rodzaj reklamowanych Produktów, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta w zakresie rozpatrzenia reklamacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta, w celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio z producentem w celu zgłoszenia reklamacji.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10
Ochrona danych osobowych

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sklepu internetowego.

§ 11
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych, które wchodzą w życie z datą opublikowania ich na stronach Sklepu internetowego. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu internetowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2026 roku.